Center Stage Theater

1374 W Peachtree St. NW
Atlanta, GA, 30309, US

Wiki: Center_Stage_Atlanta